Vzdelávací proces

Vyhodnocovacia správa ZŠ za šk. rok 2011/2012

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach ZŠ Podzámska 35 v Hlohovci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlohovec, august 2012                                               Mgr.  Eva Dudonová

                                                                                           riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

 

 

1.      Identifikačné údaje o škole

2.      Údaje o samosprávnych,  poradných a metodických orgánoch školy

3.      Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

       údaje o počte žiakov v ŠKD

3.1     Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

3.2     Počet žiakov školy

3.3     Údaje o počte žiakov v ŠKD

 

4.      Žiaci zapísaní do 1. ročníka, úspešnosť žiakov na prijímacích pohovoroch, hodnotenie a klasifikácia

4.1     Údaje o počte žiakov zapísaných do 1. ročníka ZŠ

4.2     Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach

4.3     Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

 

5.      Výsledky Testovania 9 - 2012

6.      Zoznam uplatňovaných učebných plánov

7.      Údaje o vyučovaní

7.1     Odbornosť vyučovania

7.2     Priemerný prospech jednotlivých prospechov na 1. stupni

7.3     Priemerný prospech jednotlivých prospechov na 2. stupni

 

8.      Údaje o počte zamestnancov

8.1     Pozície pedagogických zamestnancov

8.2     Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

9.      Aktivity a prezentácia školy na verejnosti, aktivity školy

9.1     Triedne aktivity

9.2     Školské aktivity

 

10.   Projekty školy

10.1  Projekt Infovek

10.2  Projekt environmentálnej výchovy

10.3  Projekt protidrogovej výchovy

10.4  Projekt Zdravá škola

10.5  Realizácia ďalších projektov

 

11.   Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti

 

12.   Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

 

13.   Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

14.   Ciele koncepčného zámeru rozvoja školy – vyhodnotenie

14.1  Oblasť výchovy a vzdelávania

14.2  Oblasť materiálno technických podmienok

14.3  Oblasť riadenia a kontroly

14.4  Oblasť prezentácie školy

14.5  Oblasť ekonomiky a financovania

 

15.   SWOT analýza

16.   Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania

17.   Analýza činnosti odborných zamestnancov

18.   Voľnočasové aktivity školy

18.1  Krúžková činnosť

18.2  ŠKD

19.   Spolupráca školy s rodičmi a organizáciami

1.    Základné identifikačné údaje o škole

 

Názov školy: Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec

Adresa školy: Podzámska 35, 920 01 Hlohovec

Telefónne a faxové číslo: 033/7910511, fax: 033/7910518

Internetová a elektronická adresa školy: www.zspodhlo.edupage.org,  zs@zspodhlo.edu.sk

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci:  riaditeľ školy Mgr. Eva Dudonová

                                                       zástupca pre 1. stupeň Mgr. Emília Bendlová

                                                       zástupca pre 2.stupeň Mgr. Monika Motyčková

                                                       vedúca ŠKD p. Viera Mikušová

 

2.    Údaje o samosprávnych, poradných a metodických orgánoch školy

 

Rada školy pri ZŠ Podzámska 35 Hlohovec - predseda – Mgr. Jana Leitmanová ,  učiteľka

Zloženie rady školy: 11 členov – 2 pedagogickí zamestnanci – Mgr. Jana Leitmanová, Mgr. Milada Kubíková,     1 nepedagogický zamestnanec – PhDr. Helena Kolníková, 4 rodičia – Ľuboš Kvanta, Mgr. Katarína Barlová,   Ing. Viera Úradníková, PaedDr. Dana Kollárová, PhD., 4 zástupcovia zriaďovateľa – Ing. Jozef Hviezdarek, PhDr. Zuzana Pačesová, Ing. Zuzana Nosková, Helena Šintálová.

 

Rada rodičov pri ZŠ Podzámska 35 Hlohovec – predseda  Ing. Viera Úradníková. Celoškolská rada má 25 členov /každá trieda má v zastúpení 1 člena/. Rada rodičov pracuje vo vytvorených triednych aktívoch – triedne schôdzky 4 x ročne a 1 x plenárna schôdza v septembri 2011. Stretnutia celoškolskej rady sa uskutočňujú podľa potreby, sú informovaní 5-členným výborom o financovaní, školských a mimoškolských aktivitách a projektoch školy.

 

Žiacka rada – školský parlament – má 18 členov. Každá trieda 3. – 9. ročníka má v zastúpení 1 člena. Koordinátorom školského parlamentu je Mgr. Oľga Ulíková, predsedom školského parlamentu je S. Chalányová. Cieľom parlamentu je riešenie spoločných problémov, predkladanie a obhajovanie ich návrhov a tým zainteresovanie na riadnom živote školy. Pravidelné stretnutia sa uskutočňujú 1 x mesačne.

 

Pedagogická rada - má 44 členov. 1. stupeň – 16 učiteľov z toho 2 externých učiteľov nábož. výchovy, 2. stupeň – 22 učiteľov, ŠKD – 6 vychovávateliek. Zasadnutia pedagogickej rady 6 x ročne. Na pg. radách sa hodnotil prospech a správanie žiakov, začlenenie žiakov so zdravotným znevýhodnením, schvaľoval sa Plán práce školy, Školský vzdelávací program pre 1.- 4. a 5.- 8. ročník, vyhodnotil sa školský rok 2011/2012.

 

Metodické útvary – počet 5

1. stupeň – Metodické združenie 1. stupňa                                                 – vedúca Mgr. Eva Viselková

            Metodické združenie ŠKD                                                       – vedúca p. Viera Mikušová

2.stupeň –  Predmetová komisia pre cudzie jazyky                                    – vedúca Mgr. Viera Tiefenbacherová

            Predmetová komisia prírodovedná                                           – vedúca Mgr. Jana Leitmanová

            Predmetová komisia spoločenskovedná                                   – vedúca Mgr. Lívia Košařová

            Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry               – vedúca Mgr. Jana Pauková

Zasadnutia komisií sa uskutočnili päťkrát v školskom roku v súlade s vypracovanými plánmi činnosti, ktoré vychádzali z Plánu práce školy. Svoju činnosť vyhodnotili a ich vyhodnotenie je podkladom pre túto správu.

 

3.         Údaje o počte žiakov školy, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, údaje o počte žiakov v ŠKD

 

3.1  Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

-           38 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ročníku 1.-9. /poruchy učenia a správania/ sú zaradení v bežných triedach. Na ich výchove a vzdelávaní sa spolupodieľa školský špeciálny pedagóg       PhDr. Helena Kolníková a školský psychológ Mgr. Elena Godálová. Žiaci majú vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie programy.

-           22 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s intelektovým nadaním  na I. stupni - 16 žiakov, na II. stupni – 6 žiakov. Sú zaradení v bežných triedach s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov od 1. ročníka. Na ich výchove a vzdelávaní sa spolupodieľa špecializovaný učiteľ – Mgr. Alena Madlengová. Žiaci majú vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie plány. Pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolupracujeme s CPPPaP a CŠPPaP v Hlohovci a školským psychológom.

3.2    Počet žiakov školy

K 15.9.2011

        K 31.8.2012

Ročník

Počet žiakov

Z toho:

Integr.žiaci so ŠVVP

Ročník

Počet

žiakov

Z toho:

Integr.žiaci so ŠVVP

Zdravot. znevýhodnení

Nadaní

Zdravot. znevýhodnení

Nadaní

1. ročník

 69

1

3

1. roč.

 

 69

1

3

I. A

21

0

3

I. A

 21

0

3

I. B

16

0

0

I. B

 16

0

0

I. C    

17

1

0

I. C

 17

1

0

I. D

15

0

0

I. D

 15

0

0

2. ročník

 56

3

3

2. roč.

 54

1

3

II. A

20

0

3

II. A 

20

0

3

II. B

18

0

0

II. B

18

0

0

II. C

18

3

0

II. C

16

1

0

3.ročník

66

3

6

3. roč.

67

5

6

III. A

21

0

6

III. A 

22

0

6

III. B

23

0

0

III. B

23

0

III. C

22

3

0

III. C

22

5

0

4. ročník

59

7

4

4. roč.

59

8

4

IV. A

22

0

4

IV. A

22

1*

4*

IV. B

16

2

0

IV. B

16

2

0

IV.C

21

5

0

IV.C

21

5

0

I. stupeň

 250

14

16

I. stupeň

249

15*

16*

5. ročník

62

6

2

5. ročník

62

            6

       2

V. A

23

1

2

V. A

23

1

2

V. B

19

1

0

V. B

19

1

0

V. C

20

4

0

V. C

20

4

0

6. ročník

77

7

0

6. ročník

76

7

0

VI. A

26

0

0

VI. A

26

0

0

VI. B

26

4

0

VI. B

25

4

0

VI. C

25

3

0

VI. C

25

3

0

7. ročník

54

5

4

7. ročník

54

5

4

VII. A

28

4

4

VII. A

28

4

4

VII. B

26

1

0

VII. B

26

1

0

8. ročník

50

6

0

8. ročník

50

6

0

VIII. A

26

1

0

VIII. A

26

1

0

VIII. B

24

5

0

VIII. B

24

5

0

9. ročník

 50

0

0

9. ročník

50

0

0

IX.  A

25

0

0

IX.  A

25

0

0

IX.  B

25

0

0

IX.  B

25

0

0

II. stupeň

293

24

6

II. stupeň

292

24

6

Spolu

543

38

22

Spolu

 

541

39*

22*

*1 žiak s VPU je nadaný

3.3   Údaje o počte žiakov v ŠKD

            K 15.9.2011

                  K 30.6.2012

1. oddelenie

       21

1. oddelenie

    26

2. oddelenie

       23

2. oddelenie

    26

3. oddelenie

       22

3. oddelenie

    26

4. oddelenie

       25

4. oddelenie

    26

5. oddelenie

       22

5. oddelenie

    25

6. oddelenie

       24

6. oddelenie

    25

7. oddelenie

       20

-

     -

Spolu

      157

Spolu

   154

 

4.    Žiaci zapísaní do 1. ročníka, úspešnosť žiakov na prijímacích pohovoroch, hodnotenie a klasifikácia

 

4.1 Údaje o počte žiakov zapísaných do 1. ročníka ZŠ

 

Počet zapísaných žiakov spolu

Počet žiakov s odloženou škol. dochádzkou

Počet prijatých žiakov

Z toho integrovaní žiaci so ŠVVP /int. nadaní /

                 81

                  13

          68

                    1

 

 

4.2 Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach

                                              

PRIJATÍ  ŽIACI

  Ročník

Počet žiakov

prihl.

Gym.

Gym. biling

SPŠ 

SZŠ  

HA

OA

OA

biling

SOŠ 4.roč.

SOŠ 3.roč.

OU

OU 2.roč.

Zostáva v ZŠ

9. roč.

50

11

1

7

2

9

5

1

12

   2

0

0

0

8. roč.

2

0

1

-

-

-

-

-

-

   -

   -

   -

1

5. roč.

3

3

-

-

-

-

-

-

-

   -

   -

   -

0

Nižšie končiaci

1

-

-

-

-

-

-

-

-

   -

   -

   -

1

Výchovná poradkyňa pre profesionálnu orientáciu a výchovné poradenstvo: Mgr. Alena Miškayová

 

4. 3 Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

 

Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu

Spolu

1.stupeň

 1.-4. ročník

2. stupeň

5.-9. ročník

                           K 31.8.2012 žiaci 1. – 9. ročníka

    541

      249

    292

 Z toho spolu

Prospeli s vyznamenaním

    266

      158

    108

Prospeli veľmi dobre

    106

17

      89

Prospeli

    163

       72

    91

Neprospeli

        5

1

4

Neklasifikovaní

        1

         1

        0

Správanie

1.stupeň

539

248

291

2.stupeň

1

0

1

3.stupeň

0

0

0

4.stupeň

0

0

0

Výchovné opatrenia udelené za celý školský rok 2011/2012

Pokarhanie r. š.

20

2

18

Pokarhanie tr. uč.

96

9

87

          Napomenutie tr. uč.

56

7

49

Pochvaly r. š.

58

22

36

Pochvaly tr. uč.

294

169

125

Počet vymeškaných hodín za celý školský rok 2011/2012

Spolu

51449

18852

32597

ospravedlnené

51423

18852

32571

neospravedlnené

26

0

26

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

- 1 znížená známka zo správania na 2. stupni bola udelená žiačke za záškoláctvo (6 n. h. ) a za opakované

   neplnenie si školských povinností

- priemer dochádzky na jedného žiaka bol 95,1 hod. z toho priemer osprav. hod. bol 95,05 a neospravedlnených

  bol 0,05 hod. (za celý školský rok)

                                  

           

                                              

                       

                                                                                           

-        samé jednotky malo spolu 157 žiakov, z toho: 139 žiakov na 1. stupni a 18 žiakov na 2. stupni

-        29 žiakov dostalo knižnú odmenu z Rodičovského združenia (z triedy bol navrhnutý 1 ž. tr. učiteľom a

4 najúspešnejší žiaci 9. ročníka riaditeľkou školy – F. Ondriš, K. Danišová,  P. Krumpálová a V.

Krajčovičová za dlhoročnú reprezentáciu školy v súťažiach a olympiádach)

-        diplomami bolo ocenených 64 žiakov školy za výborný prospech, vzorné správanie a mimoriadne školské úspechy

 

 

5.      Testovanie 9—2012

Testovania sa zúčastnilo 50 žiakov deviateho ročníka, príprava žiakov na testovanie bola súčasťou vyučovacích hodín a krúžkovej činnosti „Príprava deviatakov na testovanie z matematiky a zo slovenského jazyka“. Žiaci dosiahli pekné výsledky, pochvala patrí učiteľom ktorí ich pripravovali.

 

Priemerná úspešnosť v  %

 

 

Matematika

Slovenský jazyk

    ZŠ

66,3 %

60,8 %

    SR

57,5 %

54,5 %

 Rozdiel

        + 8,8

         + 6,3

 

 

6. Zoznam uplatňovaných učebných plánov

 

Učebné plány a organizácia školského roka

Výchova a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach sa uskutočňuje s účinnosťou od 1.9.2008 v 1.-4. ročníku a 5.-8. ročníku základných škôl podľa výchovno-vzdelávacích programov nasledovne:

a)      štátny vzdelávací program (ŠVP), ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách

b)     školský vzdelávací program (ŠkVP), ktorý je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách.

1. stupeň – 13 tried

ročník

Počet hodín ŠVP

Počet voliteľných hodín v ŠkVP

Trieda

Predmety

 

1.

17

5

I.A

 

 

 

 

I.B,C,D

SJL – 1 hod.

ANJ – 2 hod.

PRI – 1 hod.

VYV – 1 hod.

SJL – tvorivé

čítanie, písanie

 

 

 

PRV – zručnosti,

návyky

SJL – 1 hod.

ANJ – 1 hod.

PRI – 1 hod.

MAT – 1 hod.

VYV – 1 hod.

2.

18

5

II.A

 

 

 

 

II.B,C

SJL – 1 hod.

ANJ – 2 hod.

MAT – 1 hod.

VYV – 1 hod.

VLA-regionálna

         výchova

SJL-tvorivé

čítanie, písanie

SJL – 1 hod.

MAT – 1 hod.

ANJ – 1 hod.

PRI – 1 hod.

VLA – 1 hod.

3.

20

5

III.A,B,C

SJL – 2 hod.

MAT – 1 hod.

VYV – 1 hod.

PRI – 1 hod.

SJL – tvorivé

čítanie, písanie

VLA –regionálna

           výchova

4.

21

5

IV.A,B,C

SJL – 2 hod.

PRI – 1 hod.

MAT – 2 hod.

 

5.

21

6

V.A

 

 

 

 

V.B,C

ANJ – 2 hod.

BIO – 1 hod.

GEO – 1 hod.

MAT – 1,5 hod.

INF – 0,5 hod.

 

ANJ – 1 hod.

BIO – 1 hod.

GEO – 1 hod.

MAT – 1,5 hod.

INF – 0,5 hod.

VYV – 1 hod.

6.

23

6

VI.A

 

 

 

 

 

 

VI.B,C

ANJ – 1 hod.

NEJ – 1 hod.

DEJ – 1 hod.

GEO – 1 hod.

INF – 0,5 hod.

FYZ – 1 hod.

CHEM – 0,5 hod.

 

NEJ – 1 hod.

FYZ – 1 hod.

DEJ – 1 hod.

GEO – 1 hod.

SJL – 0,5 hod.

MAT – 0,5 hod.

CHEM – 0,5 hod.

INF – 0,5 hod.

7.

24

6

VII.A,B

NEJ – 1 hod.

FYZ – 1 hod.

DEJ – 1 hod.

MAT – 1 hod.

CHEM – 0,5 hod.

GEO – 0,5 hod.

SJL – 0,5 hod.

INF – 0,5 hod.

 

8.

24

6

VIII.A,B

NEJ – 1 hod.

CHEM – 1 hod.

BIO – 1 hod.

DEJ – 1 hod.

GEO – 1 hod.

MAT – 1 hod.

 

 

V školskom roku prebiehalo vyučovanie v 9.roč. podľa nasledovných učebných plánov MŠ SR č. 520/2003-41 s platnosťou od 1.9.2003.

Voliteľné hodiny:

IX.A,B             Prírodopis         – 1 hodina týždenne

                        Fyzika              – 2 hodiny týždenne

                        Chémia                        – 2 hodiny týždenne

Rozširujúce hodiny – posilnenie vyučovania matematiky:

               – v IX.B – 1 hodina týždenne    

Hodnotenie žiakov – pedagogická rada dňa 5.9.2011 na návrh učiteľov prerokovala a schválila

-        na 1. stupni hodnotenie všetkých predmetov klasifikáciou, okrem ETV a NAV – neklasifikované

(absolvoval(a)/ neabsolvoval(a)

-        na 2. stupni klasifikácia všetkých predmetov 5.-9. ročníka, okrem ETV – neklasifikované

(absolvoval(a)/neabsolvoval(a)

 

Škola pokračuje s integráciou:

-        nadaných žiakov na 1. stupni ZŠ a v 5.-7. ročníku na 2. stupni, v súlade s platnou legislatívou,  v šiestich triedach, počet žiakov je 22, sú zaradení v triedach s rozšíreným vyučovaním CJ od 1. ročníka /v triedach I.A, II.A, III.A , IV.A, V.A, VII.A/. Na ich vzdelávaní sa spolupodieľa špecializovaný učiteľ Mgr. Alena Madlengová skupinovým alebo kooperatívnym vyučovaním.

-        žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania na 1. a 2. stupni ZŠ v súlade s platnou legislatívou, počet žiakov 41, sú zaradení v bežných triedach, na ich vzdelávaní sa spolupodieľali školské špeciálne pedagogičky PhDr. Helena Kolníková  v spolupráci so školským psychológom Mgr. Elenou Godálovou.

Integrácia v bežnej triede pomáhala všetkým žiakom. Všetci integrovaní žiaci tak s vývinovými poruchami učenia a správania, ako aj mimoriadne talentované deti pracovali v súlade s vypracovanými individuálnymi plánmi a aktívne sa zapájali do školských projektov. Pre týchto žiakov bol vypracovaný školský vzdelávací program.

 

7. Údaje o vyučovaní

7.1  Odbornosť vyučovania

                                                                            1. stupeň

Slovenský jazyk

      100 %

Telesná výchova

        100 %

Anglický jazyk

        50 %

Hudobná výchova

        100 %

Matematika

      100 % 

Pracovné vyučovanie

        100 %

Prvouka

      100 %

Etická výchova

        100 %

Prírodoveda

      100 %

Náboženská výchova

        100 %

Vlastiveda

      100 %

Infor. výchova

          50 %

Výtvarná výchova

      100 %

 

 

                                                                    2. stupeň

Slovenský jazyk

      100 %

Hudobná výchova

             0 %

Nemecký jazyk

        83 %

Výtv. vých.,výchova umením

         100 %

Anglický jazyk

      100 %

Technická výchova, SVP a TECH

           17 %

Matematika

      100 %

Telesná výchova

         100 %

Fyzika

        89 %

Občianska výchova

           55 %

Chémia

      100 %

Etická výchova

         100 %

Prírodopis, Biológia

      100 %

Náboženská výchova

         100 %

Zemepis, Geografia

        90 %

Informatika

             0 %

Dejepis

       100 %

-

            -

 

7.2 Priemerný prospech z jednotlivých predmetov na 1. stupni

1.stupeň

Predmety/triedy

I.A

I.B

I.C

I.D

II.A

II.B

II.C

III.A

III.B

III.C

IV.A

IV.B

IV.C

Spolu

Slovenský jazyk

1,1

1,19

1,41

1,53

1,35

1,22

1,5

1,14

1,82

1,41

1,43

1,93

1,52

1,42

Anglický jazyk

1

1

1,41

1,13

1,35

1,22

1,06

1,23

1,27

1,27

1,48

1,63

1,62

1,26

Matematika

1

1,06

1,12

1,13

1,2

1,17

1,31

1,14

1,59

1,27

1,43

2,44

1,76

1,36

Informatická výchova

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1,13

1,05

1,01

Prírodoveda

1

1

1

1,07

1,15

1

1

1,09

1,27

1,18

1,14

1,5

1,43

1,26

Vlastiveda

-

-

-

-

1,05

1,22

1

1

1,36

1,18

1,33

2,06

1,62

1,30

Telesná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,05

1,00

Výtvarná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1,05

1

1

1

1,1

1,01

Pracovné vyučovanie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1,19

1,07

Hudobná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,13

1

1,00

Spolu

1,01

1,04

1,13

1,11

1,12

1,09

1,1

1,07

1,26

1,15

1,18

1,48

1,33

1,17

1. stupeň

Ročník

P r e d m e t y

SJL

ANJ

PRD

VLA

MAT

TEV

PRV

VYV

HUV

INF

I.

1,29

1,07

1,01

-

1,07

1

-

1

1

-

II.

1,35

1,13

1,06

1,09

1,22

1

-

1

1

1

III.

1,45

1,26

1,18

1,18

1,33

1

-

1,02

1

1

IV.

1,6

1,57

1,34

1,64

1,83

1,02

1,07

1,03

1,03

1,05

spolu

1,42

5,03

1,26

1,30

1,36

1,0

1,07

1,01

1,0

1,01

7.3 Priemerný prospech z jednotlivých predmetov na 2. stupni

2.stupeň

Predmety/triedy

V.A

V.B

V.C

VI.A

VI.B

VI.C

VII.A

VII.B

VIII.A

VIII.B

IX.A

IX.B

Spolu

Slovenský jazyk

1,61

2,16

2,5

2,31

2,4

2,88

2,14

2,92

2,35

2,54

1,76

2,56

2,34

Matematika

1,52

2

2,35

2,27

2,2

2,36

2

2,96

2,46

3,13

2,14

3,12

2,37

Nemecký jazyk

-

-

-

1,65

2,04

2,32

1,93

2,77

2,27

2,79

2,04

3,0

2,31

Náboženská výchova

1,12

1,11

1,18

1

1

1,33

1,05

1,69

1

1

1

1,5

1,17

Etická výchova

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatika

1,09

1,42

1,45

1,08

1,2

1,52

1,07

1

1,42

1,46

-

-

1,27

Zemepis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4

1,84

1,62

1,79

Geografia

1,13

1,84

1,8

1,65

2,04

2,44

1,39

2,15

1,23

2,21

-

-

Hudobná výchova

1,09

1,68

1,55

1,31

1,44

1,4

1,04

1

-

-

1

1

1,11

Výtvarná výchova

1

1

1

1

1,04

1

1,04

1

-

-

1

1,16

1,02

Dejepis

1,43

2,58

2,05

2

2,12

3

2

2,92

2,19

2,5

1,92

2,76

2,29

Fyzika

-

-

-

1,92

2,32

2,48

2,18

3

2,38

3,21

2,2

3,04

2,53

Prírodopis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,56

2,6

2,08

2,25

Biológia

1,52

2,32

2,25

2,27

2,28

2,88

1,43

2,5

2

3,04

-

-

Telesná výchova

1,05

1,32

1,25

1

1,04

1,14

1,33

1,23

1,29

1,26

1,13,

1,18

1,1

Chémia

-

-

-

1,62

1,96

2,6

1,64

2,38

2,12

3,04

1,84

2,96

2,24

Anglický jazyk

1,35

2,16

1,9

1,92

2,2

2,36

1,86

2,77

2,27

2,67

1,76

2,47

2,07

Občianska nauka

1,39

1,53

1,9

1,27

1,64

2,28

1,75

2,65

1,12

1,63

-

-

1,72

1,62

Občianska výchova

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,28

1,96

Technická výchova

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1,04

1,02

Spolu

1,28

1,76

1,79

1,63

1,82

2,17

1,54

2,11

1,73

2,15

1,57

2,13

1,80

 

 

2.stupeň

Ročník

P r e d m e t

    SJL

  MAT

NEJ

TEV

I  INF

 ZEM/GEO

 

  HUV

 BIO/PRI

   VYV/

Vých.um.

 DEJ

  FYZ

  OBN

  CHEM

  ANJ

V.

  2,06

1,94

-

1,20

1,31

1,56

1,42

2

1,00

1,98

-

1,60

-

1,77

VI.

2,53

2,39

2,0

1,06

1,26

2,04

1,38

2,47

1,01

2,37

2,24

1,72

2,05

2,16

VII.

2,52,

2,46

2,33

1,28

1,04

1,76

1,02

1,94

1,02

2,44

2,57

2,19

2,00

2,30

VIII.

2,44

2,78

2,52

1,28

1,44

1,70,

-

2,50

1,06

2,34

2,78

1,36

2,56

2,46

IX.

2,16

2,76

2,31

1,16

-

1,62

1

2,08

1,08

2,34

2,62

1,62

2,40

2,03

spolu

2,34

2,47

2,29

1,20

1,38

1,74

1,21

2,2

1,04

2,30

2,55

1,70

2,25

2,14

 

 

 

 

8. Údaje o počte zamestnancov

 Zamestnanci

Spolu

Kvalifikovaní

Nekvalifikovaní

Pedagogickí ZŠ

    38 *

          38

          0

Pedagogickí ŠKD

      6

            6

          0

Odborní zamest.

      2

            2

          0

Nepedagogickí

    11

          11

          0

Školská jedáleň

      6

            4

          2

Spolu

    63

          61

          2

* z toho 2 učitelia NAV (učia spolu 4 hod. NAV)

 

8.1 Pozície pedagogických zamestnancov k 31.8.2012

 

1. stupeň

2. stupeň

ŠKD

Spolu

Začínajúci

  0 *

  0

0

0

Samostatní

  4

  11

6

21

S 1. atestáciou

12

  10

0

22

S 2. atestáciou

  0

  1

0

  1

Spolu

16

 22

6

44

Pozícia odbor. zamestnancov: 2 samostatní odborní zamestnanci (1 šk. špec. pedag. a 1 škol. špec. psych.)

*3 pedagogickí zamestnanci ukončili adaptačné vzd. k 30.6.2012 (1 učiteľ 2. stupňa, 1 učiteľ 1. stupňa, 1 vychovávateľ ŠKD)

 

 

8.2 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Forma štúdia

Počet vzdelávaných   pedag. zamest.

Priebeh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Doklad o absolvovaní

Inovačné vzdel.: „Mediálna výchova v šk. praxi“

 

 

            20 uč.

    1. st. – 7 uč.     

  2. st. – 13 uč.

 

              

ukončené

 

 

 

 

MPC Trnava

 

 

 

 

Osvedčenie máj 2012

 

 

 

 

Špecializačné rozširujúce vzd. angl. j. pre 1. stupeň

Etická vých. pre primárne vzd.

 

        3 uč. - 1. st.

       

      4 uč. – 1. st.

 

pokračuje

 

ukončené

 

MŠ SR + ŠPÚ

 

MPC Trnava

 

                                          

 

Osvedčenie

 

Aktualizačné vzd.:                      –Microsoft OFFICE7 v edukač. procese

-Tvorba ŠKVP pre učiteľov

-Motivujúce prvky v šk.praxi

-Bezpeč. predpisy pri práci v

 chem. lab.

      

      4 uč. – 2. st.        

     

      1 uč. – 2. st.

      1 uč. – 1. st.

 

      1 uč. – 2. st.

 

ukončené

 

ukončené

ukončené

 

ukončené

 

MPC Trnava

 

ŠIOV Bratislava

MPC Trnava

 

MPC Bratislava

 

Osvedčenie

 

Osvedčenie

Osvedčenie

 

Osvedčenie

Adaptačné vzdelávanie

             3 uč.             (1 uč.-2.st., 1 uč.-1.st.,1vych.ŠKD)

ukončené

rozhodnutie o ukončení adapt. vzdelávania

 

Inovačné vdelávanie:

- Modernizácia vyučovacieho         procesu

- pre ŠKD

             5 

 

 

             1 

pokračuje - 3

ukončené - 2

 

ukončené

MŠ SR + ŠPÚ

 

 

MPC Trnava

 

osvedčenie

Funkčné vzdelávanie

             1 (ved.vych. ŠKD) 

ukončené

MPC BA

osvedčenie

Inovačné funkčné vzdeláv.

             3    (riad.,2 zást. r.š.)

ukončené

MPC Trnava

osvedčenie

 

Ďalšie vzdelávanie organizované CPPPaP v Hlohovci /práca s integrovanými žiakmi s VPU, individuálne vzdelávacie programy pre žiakov s VPU/. Vzdelávanie pedagógov bolo súčasťou zasadnutí MÚ a pracovných porád /legislatíva,, práca so žiakmi s vývinovými poruchami učenia a správania, práca s problémovými žiakmi, práca s IKT – interaktívna tabuľa..../, semináre k učebniciam ANJ.

Seminár ANJ – vzdelávanie učiteľov – metodika vyučovania ANJ pre 1. a 2. stupeň - OXICO, NEJ – motivujúce prvky vo vyuč. NEJ

Mgr. Kadlečíková (uč. ANJ) vypracovala projekt cez národnú agentúru Programu celoživotného vzdelávania SAAIC a získala grant 2346,- EUR pre dvojtýždňový pobyt (júl 2012) na Univerzite v Canterburg – Kent, Anglicko na kurz „Ako motivovať svojich študentov“. Získané informácie a zručnosti bude aplikovať a prezentovať pre učiteľov a žiakov na vyučovacích hodinách a nástenných tabuliach.

 

9.  Aktivity a prezentácia školy na verejnosti, aktivity školy

9.1 Triedne aktivity

 

    K triednym aktivitám si môžeme pripísať návštevy divadla v Nitre a Bratislave, návštevy Vlastivedného múzea v Hlohovci a výstav v Robotníckom dome, Mestskej knižnice v Hlohovci, Planetárium v Hlohovci, vychádzky do prírody, exkurzie napr. historické pamiatky a prírodovedné múzeum vo Viedni (8. a 9.ročník), v Bratislave múzeum (6. ročník), Turecké pamiatky v našom regióne v Leopoldove, Putovanie po Veľkej Morave - Nitra (7. ročník), vianočné večierky, školské výlety, návštevy detí z MŠ, sekundárna prevencia v VI.C a v VIII. B triedach 2. stupňa so psychológom z CPPPaP v Hlohovci a školskou psychologičkou.  

 

         9.2  Školské aktivity                                                                                                                                                                                                                    

 

a/ kultúrno – spoločenské

-        Výstava šarkanov, plodov jesene, výtvarných prác žiakov

-        Európsky deň rodičov a školy /12.10. 2011/ - Deň otvorených dverí pre rodičov a verejnosť, 116 rodičov  navštívilo vyučovacie hodiny, popoludní aktivity v ŠKD s rodičmi a deťmi. Prebehli prezentácie školy, prehliadka školy, videozáznamy, ochutnávky šalátov a stravy žiakov zo ŠJ a škol. ovocia.

-        Výchovné koncerty pre žiakov: pre 1. a 2. stupeň – Vianočný koncert „Jendruchovci“

ž. 1. stupňa  - vzdelávacie multimed. pásmo v DK - „Aladinova lampa“

ž. 2. stupňa –  interaktívna prednáška pre žiakov II. st. „Tajomstvo života“

-        Výchovný koncert: „Terra magica – fantastica“ – zameraný na protidrogovú prevenciu

-        Vystúpenie detí ŠKD pre dôchodcov a žiakov na benefičnom koncerte „Deti deťom“

-        Svetový deň knihy: hudobno-dramatické vystúpenie žiakov IX. A „Malý princ“ pre žiakov 1. – 5. ročníka, beseda s riad. MsK v Hlohovci

-        Realizácia projektu v 6. ročníku „SME v škole“ – práca s literárnymi textami, tvorivé písanie, rozvoj čitateľskej gramotnosti, práca s informáciami

-        Výstava detských kníh spojená s ich prezentáciou a predajom pre žiakov v priestoroch školy

-        Školský karneval ŠKD + 1. stupeň ZŠ

-        „7. ročník školskej súťaže „Súťaž o najkrajší a najlepší triedny časopis“ – účasť tr.: V.C, I.A, IV.A, V.B

-         „Týždeň hlasného čítania“ účasť žiakov a učiteľov na projekte MsK – doplnkové čítanie, práca s literárnym textom, čítanie s porozumením

-        Školské literárne a výtvarné súťaže: „Moja rodina“, „Môj najobľúbenejší učiteľ“ – prezentácie prác na nástenných paneloch v škole, najlepšie práce boli ocenené

-        Divadelné predstavenie v angl. jazyku v DK pre 3., 4. a 5. ročník

-        Pravidelné rozhlasové vysielanie 1 x týždenne so zameraním: zdravá výživa, blahoželania žiakom a pedagógom k meninám, narodeninám, pochvaly žiakom za reprezentáciu školy a výsledky v súťažiach, rozhlasové pásma žiakov ku Dňu učiteľov, k MDD, na prevenciu chrípky, k Svet. dňu knihy

-        Vydanie 1 čísla školského časopisu Šestáčik - PhDr. Kamenčíková

-        Vystúpenie pre mamičky ku Dňu matiek - ŠKD

-        Valentín – s „valentínskou“ poštou

-        Cesta rozprávkovým svetom – ŠKD

 

b/ športovo – rekreačné

-        Účasť žiakov v jednotlivých disciplínach na 48. ročníku HHM /150 žiakov/

-        Mikulášsky basketbalový turnaj, Vianočný basketbalový turnaj

-        Moja prvá olympiáda – súťaž družstiev žiakov 1. ročníka ZŠ z Hlohovca

-        Veľkonočný basketbalový turnaj žiakov 7. ročníka regiónu Hlohovca – účasť žiakov zo  6 ZŠ /120 žiakov/

-        Účasť žiakov a učiteľov na ďalších súťažiach: Michalský beh, Mladý záchranár,  Požiarne hliadky, Jarný beh, Olympiáda 1. ročníkov regiónu Hlohovec, Mladý požiarnik, Beh do kopca

 

BASKETBAL:

·        Mikulášsky basketbalový turnaj:     D-2.miesto, CH-3.miesto

·        Vianočný basketbalový turnaj:       D-2.miesto, CH-3.miesto

·        Okresné kolo finále:                       D-1.miesto, CH-2.miesto

·        Veľkonočný basketbal.turnaj          D-2.miesto, CH-3.miesto

Organizátorom bola naša škola.

FUTBAL:

·        Malý futbal – okr. kolo D-2.miesto, CH-1.miesto, kraj. kolo  CH – 2. miesto

·        HHM-3.miesto

VOLEJBAL: okresné kolo – D-2.miesto, CH-1.miesto, reg. kolo – CH – 3. miesto

STOLNÝ TENIS:  okresné kolo – D-2.miesto

HÁDZANÁ:

·        okresné kolo, HHM – D-2. miesto, CH-2.miesto

FLORBAL:

·        HHM – 3.miesto

VYBÍJANÁ:

·        okresné kolo – D-1.miesto, region. kolo – D. 1. miesto

ATLETIKA:

·        okresné kolo – D-2.miesto, CH-3.miesto – beh na 60 m, 2. miesto hod granátom

·        okresné kolo -  D-2.miesto – vrh guľou, skok do výšky  – 1.miesto, postup do celoslovenského kola na M SR v atletike – skok do výšky 2. miesto Kristína Danišová

HHM – ATLETIKA

·        chlapci- mladší žiaci:  beh na 800m – 3. miesto

·        chlapci-starší žiaci:                beh na 1000m-2.miesto, hod granátom-1.miesto, skok do diaľky-1.miesto,

                                             beh na 60m – 3. miesto

·        dievčatá-mladšie žiačky: skok do diaľky-3.miesto, hod kriketkou-2.miesto, štafeta-1.miesto

·        dievčatá-staršie žiačky:   beh na 60m–2.miesto, skok do diaľky – 1. miesto, 

         skok do výšky-1. miesto, vrh guľou-2.miesto, štafeta- 1.miesto

Ďalšie súťaže so športovým zameraním:

-      Hasičská súťaž – O pohár primátora mesta Hlohovec –  2. stupeň, družstvo – 2. miesto

-      Zdravotná súťaž prvej pomoci – 1. stupeň 6. miesto

-      Moja prvá olympiáda – 2. miesto žiakov 1. ročníka

-      Kinderiáda – úspešní žiaci 1. stupňa

-      Dopravný kvíz – 4. ročník, Vševedko – (3. - 4. ročník), Vedomostný kvíz o Hlohovci (3. ročník)

  Lyžiarsky výcvik – žiaci VIII. A a 7. ročníka získali základné zručnosti z lyžovania v dňoch

  09.-14.1.2012  na Hronci (zodp. vedúci - Mgr. Minarovič) – účasť 38 žiakov.

  Plavecký výcvik – pre žiakov 3. ročníka absolvovalo 65 žiakov (10 hodín na žiaka) v Piešťanoch, marec 2012.

  Škola v prírode – počet žiakov 50 v Radave  na 5 dní (zodp. ved. Mgr. Viselková, Mgr. Kubíková)

-        Dopravná výchova – teoretická a praktická časť pre žiakov 1. – 5. roč. na Dopr. ihrisku v Galante

-        Účelové cvičenie – „Ochrana života a zdravia“ na 2. stupni a „Didaktické hry“ na 1. stupni v septembri 2011 – teoretické časť, v júni 2012 teoretická aj praktická časť.

-        Overovanie športového nadania žiakov 4. a 5. ročníka (účasť 46 žiakov) - uskutočnili  sa v apríli 2012 dve kolá pre otvorenie 2 športových tried v 5. a 6. ročníku v školskom roku 2012/2013, ktoré budú v budúcom školskom roku i otvorené so zameraním na  kolektívne športy. Garantom bude Ing. Patrik Voltmann zastupujúci hádzanársky klub SPORTA HLOHOVEC.

                                                          

 

c/ Besedy

       „Ako sa nestratiť vo svete internetu“

      -      pre 1. -2. ročník interaktívne vyučovanie so súťažou

-        pre 6. ročník – problematika dospievania s p. Čapovou  „Čas premien“

-        pre 9. ročník (dievčatá) – o vzťahoch a sexuálnej výchove pracovníčka RÚVZ v Trnave

-        pre 8. ročník – Prevencia kriminality s náčelníkom MP v Hlohovci

-        problematika výchovy k manželstvu a rodičovstvu „Obchodovanie s ľuďmi“ pre dievčatá 9. ročníka, sexuálnu výchovu pre 8. ročník

-        prevencia drog formou zážitkovou – hry o legálnych (alkohol, cigarety) a nelegálnych drogách – 6. ročník

-        sekundárna prevencia v VI.C triede s psychológmi z CPPPaP zameraná na riešenie vzťahov v triede, medzi spolužiakmi

-        pre 7. ročník – problémy mesta Hlohovec, Mestské zastupiteľstvo a jeho činnosť – beseda s prednostkou mesta Hlohovec Ing. Evou Lukáčovou

-        pre 7. ročník verejné súdne pojednávanie na Okresnom súde v Trnave

-        5. ročník – beseda so spisovateľkou Martou Hlušíkovou v MsK

-        5. – 8. roč. – beseda s riaditeľ. MsK Hlohovec (k Svet. dňu knihy)

 

 

d/ Školské prezentácie

–       Ocenenie 5 výtv. prác žiakov I. stupňa „Drogy očami detí“ primátorom mesta v Robotníckom dome

-        Prezentácia školy v regionál. tel. – HTV a regionál. časopise „Život v Hlohovci“

-        Pravidelné aktualizovanie webovej stránky školy všetkými aktivitami, výsledkami súťaží, školskými a pedagog. projektami, jedálničkom, informáciami z rodičovských združení uskutočňujú Mgr. Košařová a Mgr. Leitmanová.

-        Školskú kroniku pravidelne aktualizuje Mgr. Kubíková, školský fotoalbum dopĺňa a o školskú fotodokumentáciu sa stará Mgr. Hercegová.

-        Školskú redakčnú radu riadi a školský časopis pripravuje PhDr. Kamenčíková.

-        Elektronická  hudobno - obrazová prezentácia žiackych prác (interiér a exteriér, akcie, projekty) – Mgr. Bisták. Prezentácia záujmov integr. intelektovo nadaných žiakov 1. – 7. roč. – v PowerPointe na interaktív. tab.

-        Estetizácia priestorov školy nástenkami s detskými prácami na chodbách školy pri rôznych príležitostiach, sviatkoch a podujatiach, výzdoba vchodových dverí, prezentácie školských projektov na nástenných tabuliach.

 

 

e/ Školské projekty (krátkodobé)

* Škola ľudskosti – 5. ročník – koordinátor PhDr. Kamenčíková

Dva mesiace sa niesli v duchu hesla „Rodina“ a aktivity boli zamerané na význam rodiny, ukázať dôležitosť, rozmanitosť a zvyky, ale i význam súdržnosti rodiny.

Prebehli tieto aktivity s triedami:

-        výtvarná a fotografická súťaž na tému Rodina, prezentovaná na paneloch vo vestibule školy, najlepšie práce boli ocenené

-        beseda pre žiakov 7. a 8. ročníka na tému „Adopcia na diaľku“, pripravila Mgr. Kadlečíková

-        aerobik maratón – 3 hodinový pre žiakov 2. stupňa, pripravila PhDr. Kamenčíková

-        vianočný koncert súrodencov Jendruchovcov – 2 koncerty -  pre 1. a 2. stupeň s účasťou i rodičov

Vianočná akadémia – koordinátor Mgr. Madlengová

13. ročník: hudobno-dramatické pásmo, vystúpilo 170 žiakov a 22 pedagógov pripravovalo žiakov do programu, predaj žiackych výrobkov, výroba kulís. Uskutočnili sa 2 vystúpenia v DK – 11.12.2011 pre žiakov školy a pre rodičov i verejnosť večerné vystúpenie.

Vystúpenia s názvom „Vianoce v duši“ – boli zamerané na etické a ľudské posolstvo Vianoc a mali veľmi pozitívny ohlas celej verejnosti.

Pred vystúpením bol predaj detských výrobkov našich žiakov (maľované medovníčky, výrobky zo sadry, papiera a rôznych materiálov), ďalej boli prezentované tradície v pečení vianočných oplátok, ponúkané posúchy a čaj, predaj pohľadníc pre UNICEF.

     *  Škola priateľská k deťom – koordinátori: Mgr. Kubíková – I. st., Mgr. Pauková – 2. st.

         a V. Nikodémová – ŠKD.

Škola sa zapojila do projektu – programu organizácie UNICEF s cieľmi:

-        vychovávať žiakov k tolerancii a globálnej solidarite

-        informovať žiakov o právach dieťaťa a ľudských právach

-        angažovať žiakov na občianskych aktivitách

Priebežne sa splnili úlohy projektu:

-        Uskutočnilo sa školenie pre pedagogických a ostatných zamestnancov o právach dieťaťa a ľudských právach, o postojoch učiteľa k žiakom a odporúčaniach pre učiteľov ohľadom

      dodržiavania práv detí. (október 2011)

      ● besedy s koordinátorom UNICEFU – pre žiakov  2. stup. význam práv dieťaťa

         a formovanie vlastného názoru dieťaťa k téme

      ● aktivity s rodičmi, učiteľmi a žiakmi – „Deň matiek“ vystúpenie žiakov na I. stupni

      ● v rámci záujmovej činnosti ŠKD – zhotovenie hračky pre deti

-        Informovanosť rodičov, Rady školy, žiakov (nástenky v triedach a chodbách školy) o programe a jeho cieľoch    prostredníctvom školského rozhlasu – na tr. hodinách, rodičov. združeniach.

-        Vytvorenie nástenných tabúľ – prezentácií o projekte ľudských práv a práv dieťaťa na chodbe vo vestibule školy.

-        Obsiahnutie projektu v ŠkVP

-        Komunikácia a participácia detí – žiacky parlament.

-        Zapájanie sa detí do aktivít UNICEF – predaj vianočných pohľadníc pre verejnosť, Zbierka: „Týždeň modrého gombíka“ spolu vyzbieraných 250,- € pre UNICEF.

-        Výtvarná súťaž detí na tému Práva detí a Ľudské práva, jej prezentácia v škole, vyhodnotenie  a ocenenie žiakov.

-        Smerovanie projektu: Usilujeme sa získať titul „Škola priateľská k deťom“ a zvýšiť otvorenosť školy voči žiakom a rodičom.

     * Zdravie v školách – na tému „Cesta k zdraviu má tisíce míľ, ale musí začať prvým

        krokom“ projekt dotovaný MŠVVaŠ SR – koordinátor PhDr. Kolníková, zameraný na

        prevenciu obezity a iných zdravotných problémov žiakov.

        Realizované boli aktivity a podujatia:

-        Zdravotné cvičenia pre deti s obezitou a inými zdravotnými obmedzeniami s učiteľom

            Mgr. Minarovičom.

-        Tvorivé dielne a odborný seminár s prednáškou dietologičky pre žiakov, učiteľov

      a rodičov o správnej výžive. Pani učiteľky so žiakmi pripravovali šaláty – ochutnávky

      pre rodičov s poradenstvom zdravotníka na Deň otvorených dverí v škole.

-        Turisticko-relaxačný pochod bol organizovaný pre žiakov, učiteľov a rodičov.

-        Literárne práce žiakov na tému projektu v anglickom i slovenskom jazyku boli vyhodnotené a najlepšie ocenené.

* Stop bariéram  - s názvom „Moderné aktivizujúce metódy ako bezbariérová cesta

   k vzdelávaniu“ – bol dotovaný MŠVVaŠ SR – koordinátor PhDr. Kolníková.

   Boli pripravené aktivity a podujatia:

-        vybavenie terapeutickej miestnosti odborných zamestnancov modernou interaktívnou

      technikou, nákup špeciálnych programov pre žiakov so ŠVVP.

- spracovanie harmonogramu odborných seminárov a ich realizácia (november, december – 8 seminárov) ako: canisterapia, arteterapia, dramatoterapia s rôznymi tvorivými dielňami so žiakmi za účasti odb. zamestnancov zo Slovenska, odborným garantom cyklu seminárov bol PhDr. P. Seidler, Csc. z Katedry pedagogiky PF UKF v Nitre.

 

* „Deň športu“ sme realizovali v našej škole (31.mája) za prítomnosti 40 žiakov a 4 učiteľov z partnerskej školy ZŠ  Šromotovo z Hraníc v ČR. Žiaci jednotlivých škôl súťažili v ľahkoatletickom trojboji, chlapci vo florbale a dievčatá vo volejbale. Všetci žiaci 4. ročníka absolvovali turnaj vo vybíjanej a zúčastnili sa behu okolo zámockého jazierka a to v družstvách, ktoré spájali žiakov z obidvoch ZŠ a viedli žiakov k vzájomnej spolupráci.

Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie najlepších družstiev a jednotlivcov v závere. Žiaci z Hraníc mali počas pobytu pripravený pekný program – prehliadku mesta Piešťany.

V ZŠ v Hraniciach bolo športové dopoludnie 26. júna 2012, kde súťažilo 6-členné družstvo, ostatní žiaci sa zúčastňovali na netradičných športoch na “Šromoolympiáde“. Akcie sa zúčastnilo 36 žiakov 2. stupňa so 4 učiteľmi v dňoch 25. – 26. júna.

Súčasťou 2-dňového programu v ZŠ bola i prehliadka historických pamiatok v meste Lešno.

 

* „Deň Zeme 2012“ na tému „ODPADY“ – bol zameraný na aktivity v mesiaci apríli:

·        zberové: zber batérií (240 kg) a zber papiera (17 066 kg)

·        besedy: triedenie odpadu

·        tvorivá činnosť žiakov – výtvarné práce: kresby, plagáty, priestorové z odp. materiálov, literárne práce: úvahy a slohové práce, tvorba žiackych projektov: Čistá príroda, Naša Zem, Ľudské výtvory a príroda  a pod.

·        úprava a čistenie okolia školy: žiaci V.C a VII. B s Mgr. Fulierovou, Mgr. Minarovičom, PhDr. Kolníkovou a Mgr. Godálovou.

·        Vystúpenie žiakov V.A (z Ekolog. krúžku) v dramatizovanej rozprávke „Princ Bajaja“ pre žiakov 1.-5. ročníka – o potrebe triedenia odpadu s Mgr. Leitmanovou.

·        Prezentácia v Power Pointe žiakov IX.A,B na tému „Odpady“ prezentovali žiaci na interaktívnej tabuli pre 1.-8. ročník.

 

*  „Prázdninová škola 2012“ – koordinátorka PhDr. Kolníková, realizovaná 1. júlový týždeň 2012 pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakov ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi a pre ďalších žiakov, ktorí mali záujem o pobyt v prírode. Uskutočnil sa na Hronci, 22 žiakov a 2 pedagógovia.

Finančnú podporu pre žiakov v hmotnej núdzi poskytlo i Rodičovské združenie.

 

 

e/ Vyhodnotenie súťaží a predmetových olympiád v školskom roku 2011/2012 /školské, okresné, krajské 

    kolá/

 

Pytagoriáda

Ročník

Školské kolo

Úspešní riešitelia

Okresné kolo

Úspešní riešitelia (ú.r.)

3. ročník

21

5

5

1.m. - D. Špalek, 4 žiaci ú.r.

4. ročník

15

7

7

3 žiaci ú.r.

5. ročník

22

7

5

1.m. -  A. Gažovič, 3.m. M. Sersenová

6. ročník

25

3

3

2 žiaci ú.r.

7. ročník

14

5

3

1.m. - K. Hertelová

8. ročník

9

3

2

 

 

Matematická olympiáda

Ročník

Školské kolo

Úspešní rieš.                       

Okresné kolo

Úspešní riešitelia

Krajské kolo

4. ročník

 

 

            

-

-

5. ročník

10

6

           4

1.m. M. Sersenová 3.m. A. Gažovič

-

6. ročník

2

2

           2

1 ú.r.-D.Michalková

-

7. ročník

2

2

           2

1. ú.r.- P.Černý

-

8. ročník

2

2

           2

-

-

9. ročník

3

1

          1

-

-

 

 

 

Fyzikálna olympiáda

Ročník

Školské kolo

Úspešní rieš.

Okresné kolo

Úspešní rieš.

Krajské kolo

8. ročník

1

1

         1

3.m. - K. Majerská

-

9.ročník

1

1

         1

1.m. D. Michalko

ú.r.-D.Michalko

 

Chemická olympiáda

Ročník

Školské kolo

  Úspešní  

   rieš.

    Obvodné kolo

      Úspešní rieš.

9.ročník

2

2

2

1.m. – K.Erbenová

F.Ondriš – ú.r.

 

Geografická olympiáda

Ročník

Školské kolo

Úspešní  

 rieš.

Obvodné

kolo

Okresné kolo.- ú.r.

Krajské kolo- úsp.rieš.

5. ročník

13

11

1

A. Gažovič – ú.r.

-

6. ročník

11

3

1

-

-

7. ročník

3

2

1

-

-

8. ročník

4

1

-

-

-

9. ročník

3

1

1

1.m. – F. Ondriš

 F. Ondriš – ú.r.   

 

Olympiáda – Nemecký jazyk

Ročník

Školské kolo

Úspešní rieš.

Okresné kolo

9. ročník

2

1

1.m. - T. Kadlec

 

Olympiáda – Anglický jazyk

Ročník

Školské kolo

Úspešní

 rieš.

Okresné kolo –

úspeš. rieš.

Krajské kolo

 

7. ročník

1

1

Fázik – ú.r.

-

8. ročník

1

1

3.m. – A. Brezoľubský

A. Brezoľubský – ú.r.

 

Matematický klokan

Na 1. stupni 94 žiakov, z toho 26 žiakov bolo úspešných riešiteľov, 2. stupeň  - 52 žiakov, z toho úspešných riešiteľov bolo 7 žiakov

 

Slávik Slovenska

Ročník

Školské kolo

    Postúpili

Okresné kolo

           Úspešní

1.-3. ročník

1

1

1

3.m. B. Brestovanská

4.-6. ročník

1

1

1

1.m. V. Špaleková

7.-9. ročník

1

1

1

 

 

Putujeme za ľudovou piesňou

Školské kolo - 6 žiakov,   I. kategória: 2. m. V. Špaleková

                                       II. kategória: 1.m. K. Labašová, 2.m. Kyjaková Vanesa, 3.m. T. Gajdošová

- okresné kolo sa nekonalo, bola iba prehliadka víťazov školských kôl. Zúčastnila sa V. Špaleková.

 

Európa v škole

Stupne

   Školské kolo

       Postúpili

 Obvodné kolo

         Úspešní

1. stupeň

 

2

2

M .Černý, A. Kollárová

2. stupeň

5

5

5

-

 

Literárne súťaže

Literárne súťaže

Školské kolo

Okresné kolo

Šaliansky Maťko

1. st. –  15 žiakov

2. st. –  11 žiakov

2. m. -  N. Horváthová

2. m. -  D. Michalková

2. m. -  N. Kunová

Rozprávkové vretienko

1. st.  –  18 žiakov

2. st.  –  5 žiakov

 

1. m.. – L. Janek- Krajské kolo

Hollého pamätník

1. st.  –  21 žiakov

2. st.  – 16 žiakov

 

2.st.: 1.m. – O. Blaho, 3.m. – K. Šišková

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Ročník

Školské kolo

Úspešní riešitelia

Obvodné kolo

9. ročník

8

7

S. Vyskočová – ú.r.

 

 

Dejepisná olympiáda

Ročník

Školské kolo

Postúpili

Okresné kolo

Krajské kolo

6. ročník

6

1

-

-

7. ročník

6

2

2.m. – P. Babulic

P. Babulic – ú.r.

8. ročník

0

0

-

-

9. ročník

4

1

T. Kadlec – ú.r.

-

Ďalšia účasť na súťažiach žiakov:

• literárna súťaž „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ – MŠVVaŠ SR a MS SR účasť 4 žiakov 1. stupňa – ocenenie „Čestné uznanie“ – získal 1 žiak M. Paták z II.B (Mgr. Lehocká).

Naša škola bola vyhodnotená na prehliadke voľnočasových aktivít „Dúhafest“ ako najúspešnejšia škola

okresu Hlohovec v školských súťažiach a olympiádach  za školský rok 2011/2012. Za najúspešnejšieho žiaka v predmetových olympiádach a súťažiach bol ocenený žiak našej školy Filip Ondriš.

 

10.   Projekty školy

 

10.1 Projekt Infovek

 

- koordinátor Mgr. Bendlová, projekt je integrálnou súčasťou modernizácie vyučovania (PC, IKT). V rámci

  vyučovania a mimoškolskej činnosti sú využívané:

- 3 počítačové učebne s pripojením na internet na vyučovanie cudzích jazykov (jazykové laboratórium)

  a prírodovedné predmety

- 3 interaktívne učebne

Internet je súčasťou školy:

- riaditeľňa, kancelárie zástupkýň, ekonomických zamestnancov, špeciálneho pedagóga, psychológa, výchovného poradcu, vedúcej ŠJ

- zborovňa a ŠKD – pripojenie na internet

- vo všetkých učebniach pracovali s dataprojektorom

- školská knižnica

- využívanie výučbových programov na hodinách slovenského jazyka a literatúry, matematiky, fyziky, chémie,

  cudzích jazykov, dejepisu, zemepisu, hudobnej výchovy, vlastivedy, prírodovedy

- aktívne využívanie interaktívnej tabule vo vyučovacom procese, tvorba vlastných interaktívnych cvičení, úloh

  a prezentácií v Power Pointe.

 

 

 

10.2 Projekt environmentálnej výchovy

 

- koordinátor Mgr. Leitmanová, projekt je integrálnou súčasťou vyučovacích hodín (slohové a výtvarné práce

  s env. tematikou, výučbové programy) s cieľom učiť a vychovávať žiakov prostredníctvom životného prostredia.

- starostlivosť o okolie školy a školské akvárium

- vychádzky do prírody, spoznávanie prírody, besedy o prírode

- zber papiera 2-krát: apríl a október, spolu 29 152 kg

- „Rozprávka o troch prasiatkach“ – dramatizované pásmo so žiakmi V.A triedy s prevenciou proti fajčeniu pre

  žiakov 1- 2. ročníka, deti z MŠ z Hlohovca

- školský projekt ku Dňu Zeme „ODPADY“

- starostlivosť o Stromy poznania v školskom areáli, starostlivosť o okolie školy

- výstava literárnych prác a referátov žiakov 5. – 9. ročníka s environmentálnou tematikou

V priebehu školského roka žiaci 1. stupňa s učiteľmi pripravili kvízy a súťaže s env. tematikou a v 9. roč. je prepojenie chémie s praktickým životom (Anabolické steroidy, Doping u športovcov, Vitamíny pre krásu, Obezita a zdravie človeka ...)

- krúžok „Ekológia hrou“ realizovaná so žiakmi V.A triedy – príprava „Dňa Zeme“ a ďalšie environm. aktivity

 

 

 

 

 

 

10.3  Projekt protidrogovej výchovy

 

- koordinátor Mgr. Košařová

Projekt sa uskutočňuje ako integrálna súčasť vyučovacích a triednických hodín, v záujmovej a krúžkovej činnosti, je súčasťou projektu i všetkých aktivít na škole. Využívanie internetu, simulačných hier, videokaziet.

Aktivity: - Týždeň boja proti drogám /november – žiaci vypracovali projekty a referáty, prezentácia na   nástenkách, v triedach, na chodbách/

-        besedy a diskusie v rámci tried a ročníkov so psychológmi z CPPPaP,

-        prezentácie a výtvarné práce na protidrogovú tému

-        besedy a diskusie na tr. hodinách na tému: Týždeň boja proti drogám“ – výtvarné práce na odmietanie drogy

-        projektové vyučovanie pre 2. stupeň: Bezpečne na internete pre 5.-7. ročník ukončené vedomostným kvízom.

-        VI.A trieda spolupráca s CPPPaP – riešenie vzťahov v triede – sekundárna prevencia

-        ako sa nestratiť vo svete internetu – interaktívne hodiny v 1.- 4. roč. (hry, reklamy, videá) ukončené vedomostným kvízom a tvorbou prezentácií

 

 

     

10.4  Projekt Zdravá škola

 

- koordinátor projektu Mgr. Ulíková

-        ochrana zdravia a životného štýlu bola zameraná na racionálnu výživu v ŠJ, besedy s lekárom, školské rozhlasové vysielania na podporu zdravia, prezentácia nástennej tabule,

-        vychádzky do prírody a športové aktivity, lyžiarsky a plavecký výcvik, škola v prírode, účelové cvičenia, didaktické hry, pitný program, meranie a evidencia krvného tlaku zamestnancov školy

-        rozhlasové vysielanie v podobe 5 minútových  týždenných vstupov na tému Správna životospráva a návyky v stravovaní žiakov, spätná väzba – správne zodpovedané kontrolné otázky ocenené po každom vysielaní

-        zapojenie sa do projektu „Školák“ – letáky o zdraví a stravovaní sa 6-ročných detí

-        výchova k manželstvu a rodičovstvu – realizovaná na vyučovacích hodinách – 8. ročník. Na všetkých predmetoch na 1. stupni sa prelína téma: rodina, priateľstvo, rodičovstvo, dospievanie a pod. Besedy so psychológmi z CPPPaP a so školským psychológom priebežne počas celého školského roka

-        prezentácie príspevkov do školského rozhlasu – zdravá výživa, prevencia voči chrípke, nástenná informatívna tabuľa, Deň bez tabaku, Deň duševného zdravia

-        pravidelná kontrola čistoty tried – súťaživá forma, odmenenie najlepších tried

-        činnosť školského parlamentu – zriadenie schránky dôvery, poskytnutie karty úľavy pri skúšaní tzv. „žolíka“, hodnotenie čistoty, riešenie problémov medzi spolužiakmi, besedy, odmena pre členov parlamentu

-        Mliečny program pre deti: Rajo – Brejky – jogurtové mlieko z automatu pre žiakov.

 

 

10.5 Realizácia ďalších projektov

 

Na základe výziev Trnavského samosprávneho kraja škola vypracovala 6 projektov, z ktorých boli schválené dotácie pre 2 projekty „Šport bez hraníc“ (máj, jún 2012) a „Cesta rozprávkovým svetom“ (jún 2012). Ďalšie 2 projekty „Zdravie v školách“ a „Stop bariéram“ boli vypracované na výzvy MŠVVaŠ SR, realizované boli v septembri – decembri 2011.

 

 

11.   Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou v škole v dňoch 18.11.-25.11.2004

 

Celkové hodnotenie ZŠ:

Celkové hodnotenie ZŠ je na dobrej úrovni. Škola dosiahla o stupeň lepšie hodnotenie ako priemerné výsledky namerané vlani za SR a Trnavský kraj.

Hodnotenie jednotlivých oblastí:

- kvalita, priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu sú na priemernej úrovni

- podmienky výchovy a vzdelávania sú na dobrej úrovni

- riadenie školy je na veľmi dobrej úrovni

Školská inšpekcia hodnotila na:

veľmi dobrej úrovni:

-        činnosť učiteľov pri experimentálnom overovaní práce s nadanými žiakmi

-        celkové riadenie školy

-        uplatňovanie projektov

-        ponuku aktivít pre talentovaných žiakov a záujmovú činnosť žiakov

-        zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

dobrej úrovni:

-        plnenie učebných osnov a dodržiavanie vzdelávacích štandardov

-        kvalitu vyučovania z hľadiska činnosti pedagógov a žiakov

-        podmienky výchovy a vzdelávania

priemernej úrovni:

-        celkovú dosiahnutú úspešnosť žiakov v testoch

-        odbornosť vyučovania

 

Pri inšpekcii boli použité tieto stupne hodnotenia a hodnotiace kritériá:

veľmi dobrý        -        výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna príkladná úroveň

dobrý                   -         prevaha pozitív, formálne a menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň

priemerný            -         vyrovnanosť pozitív a negatív, formálnych a vecných nedostatkov, priemerná úroveň

málo vyhovujúci  -        prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľné slabé miesta, podpriemerná úroveň

nevyhovujúci       -        výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy a vzdelávania

 

Kľúčové pozitívne stránky školy:

-        využívanie progresívnych a inovačných foriem a metód práce vo vých.-vzdelávacom procese

-        preventívne a multidisciplinárne aktivity školy

-        starostlivosť o žiakov so špeciálnymi schopnosťami a špeciálnymi vých.-vzdelávacími potrebami

-        spolupráca so zriaďovateľom

 

Oblasti vyžadujúce zlepšenie sa týkali dodržiavania učebných osnov slovenského jazyka a literatúry a odporúčaní. Odporúčania ŠŠI boli na pracovných poradách prehodnotené, analyzované na zasadnutiach MZ a PK a následne boli prijaté opatrenia. Splnenie opatrení bolo zrealizované, úlohy vyplývajúce z odporúčaní boli zapracované do plánu práce školy. Následná inšpekcia vykonaná 14.2.2006 bola zameraná na kontrolu stavu a úrovne odstránenia zistených nedostatkov ŠŠI.

Závery ŠŠI: Opatrenia prijaté riaditeľkou školy boli adekvátne zisteným nedostatkom a viedli reálne k ich odstráneniu. Realizáciou týchto opatrení bolo zabezpečení plnenie učebných osnov slovenského jazyka učiteľkami 1. a 2. stupňa ZŠ i vedúcimi metodických orgánov. Prijaté opatrenia boli splnené na dobrej úrovni, mali konkrétny charakter, boli adresné a riaditeľkou školy a zástupkyňami riaditeľky kontrolované.

 

12. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

 

Škola má 25 bežných tried, 16 odborných učební i s materiálnym vybavením: novovybudovanú učebňu pre integrovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením s počítačom a interaktívnou tabuľou, 3 jazykové učebne a jazykové laboratórium, interaktívnu učebňu, odbornú učebňu chémie a fyziky, prírodopisu,  výtvarnej výchovy, vlastivednú učebňu, cvičnú kuchynku, dielne a 3 učebne výpočtovej techniky s pripojením na internet s dataprojektorom, tabletom, skenerom, tlačiarňami, 3 telocvične /1 veľkú a 2 malé/ so športovým vybavením, školskú jedáleň s kuchyňou pre 300 stravníkov, herňu ŠKD. Učebne sú svetlé, priestranné, s keramickými i drevenými tabuľami a aktuálnou triednou výzdobou. Súčasťou školy je novovybudovaná žiacka knižnica s novými regálmi, knihami, stolíkom i lavicami, portrétmi spisovateľov. Škola získala z MPC Bratislava pre kontinuálne vzdelávanie z projektu MPC 21 notebookov a zriadila novú počítačovú učebňu pre pedagog. zamestnancov.

Kabinetné zbierky sú počas školského roka pravidelne dopĺňané učebnými pomôckami a výučbovými programami pre jednotlivé predmety a ročníky.

V areáli školy sú vybudované tenisové dvorce, futbalové ihrisko s antukovou dráhou, multifunkčné asfaltové ihrisko, ktoré využívajú žiaci, učitelia a celá verejnosť zo sídliska, udržiavané trávniky, školské átrium s oddychovým kútikom a preliezkami pre ŠKD, školský dvor pre žiakov, sad s ovocnými stromami, novovybudovaný školský park s učebňou v prírode využívaný na vyučovanie výchovných predmetov, krúžkov a činnosť ŠKD.

V tomto školskom roku bolo dokončené maľovanie a oprava maľovky v triedach,  ktoré sú čisté, udržiavané v súlade s kapacitou školy, opravené boli vodovodné potrubia a podlahy na chodbách, rekonštrukciou prešla i spoločenská miestnosť školy. V školskom roku začala rekonštrukcia školy financovaná z eurofondov projektu zriaďovateľa Mesta Hlohovec. Bola zabezpečená výmena okien, zateplenie a nová fasáda  budovy, výmena strešnej krytiny, výmena podláh a obkladov  vo WC zariadeniach a vybudovaná bola schodisková plošina pre žiakov s telesným postihnutím na 1. poschodie. V rámci modernizácie školy bola vybudovaná počítačová učebňa pre 24 žiakov, v triedach boli nainštalované sťahovacie elektr. plátna a pribudli nové školské rozhlasy do tried. Ukončenie rekonštrukčných prác bolo v júni 2012. Škola má vybudovaný kamerový systém v 4 odborných učebniach, v 2 bežných triedach, na chodbách. Ďalej sme vybudovali bezbariérové WC, zariadenie pre žiakov s telesným postihnutím na prízemí školy.

 

 

13. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 

-        viď príloha č. 1 – Správa o hospodárení za rok 2011

 

 

14. Vyhodnotenie cieľov  koncepčného zámeru rozvoja školy

 

Koncepčný zámer školy na roky 2010 – 2012 je rozdelený do 6 oblastí a v tomto školskom roku so zameraním na rozvoj pre jednotlivé oblasti nasledovne:

 

14.1  Oblasť výchovy a vzdelávania:

Zamerali sme sa na rozvíjanie poznávacích schopností, schopností riešiť problémy prostredníctvom školských projektov a prezentácií žiakov:

-        emociálnej zrelosti prostredníctvom školského projektu „Škola ľudskosti“, triednických hodín, ETV, NAV

-        prosociálneho správania – výučba OBN, triednické hodiny, výchovné koncerty, divadlá, exkurzie

-        spolupráca so zahraničnou ZŠ, Projekt „Zdravie v školách“, Prázdninová škola

-        tvorivosti – tvorivého myslenia: školské projekty „Škola ľudskosti“, Deň Zeme“,výstavy výtvarných a literárnych prác, tvorba triednych a žiackych projektov, účasť na literárnych, speváckych a výtvarných súťažiach

-        zvyšovanie telesnej kultúry -  účasťou na všetkých športových súťažiach organizovaných v rámci okresu, kraja – s výborným umiestnením žiakov, doplnkové možnosti športovania na krúžkoch

-        elimináciu patopsychologických javov: besedy s príslušníkmi MP a PZ, triednické hodiny, využívanie kamerového systému, spolupráca so psychológmi – besedami, pohovormi, OSVa R – s kurátormi

-        účasť pedagogických zamestnancov na všetkých druhoch kont. vzdelávania

 

14.2  Oblasť materiálno technických podmienok:

-        bola ukončená rekonštrukcia budovy školy a modernizácia vyučovania

-        zrekonštruoval sa športový areál – dráha, vybudovali sa preliezky pre ŠKD v átriu školy

-        zlepšuje sa estetická úroveň interiéru a exteriéru školy – kvety, nástenné tabule s prezentáciami žiakov v rámci projektov školy, výtvarnými a literárnymi prácami

-        dopĺňanie školskej knižnice doplnkovou literatúrou

-        rozširovanie kamerového – interiérového systému

-        pestovanie uvedomelosti žiakov a pocitu hrdosti na školu – logo a hymna školy, školské projekty, úprava tried a školy, relácie školského rozhlasu s blahoželaniami

-        prenajímanie telocvične a získavanie finančných grantov z projektov TTSK a MŠVVaŠ SR

 

14.3  Oblasť riadenia a kontroly

-        aktualizácia web-stránky školy zverejňovaním aktivít a podujatí školy

-        inovácia vnútorných školských predpisov

-        realizácia kontrolnej a hospitačnej činnosti podľa plánov na daných stupňoch riadenia 

 

14.4   Oblasť prezentácie školy

-        prezentovaním sa na verejnosti: web-stránka školy, školský časopis

-        informovaním verejnosti o dianí v škole: web-stránka, Deň otvorených dverí pre rodičov a verejnosť, regionálna televízia HcTv a časopis Život v Hlohovci, Fraštacké noviny

-        prezentácia školy v zahraničí – spoluprácou s ČR so ZŠ z Hraníc na spoločnom športovom projekte výmenou skúseností učiteľov

-        vypracovanie projektu Sokrates – získavanie partnerských ZŠ zo štátov Európskej únie pokračuje v spolupráci s národnou kanceláriou pre medzinárodnú spoluprácu ZŠ

-        účasťou žiakov a učiteľov na vedomostných olympiádach a ďalších súťažiach: Škola získala ocenenie: „Najaktívnejšia a najúspešnejšia škola v oblasti vedomostných, recitačných, speváckych, literárnych a športových aktivít organizovaných  „CVČ Dúha“ – Hlohovec“. Ocenenie získal i najúspešnejší žiak 9. roč. Filip Ondriš.

 

14.5   Oblasť ekonomiky a financovania

-        využívanie financovania z prenájmu školy na zakúpenie učebných pomôcok a vybudovanie bezbariérového WC – zariadenie pre telesne postihnutých žiakov

-        využívanie finančných prostriedkov z rodičovského združenia na odmeňovanie detí pri akciách školy, za výborné výsledky, spolufinancovanie projektov školy, pomoc žiakom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi

-        realizovanie školských projektov z finančných grantov projektov TTSK a MŠVVaŠ SR, zriaďovateľa a ďalších projektov zameraných na aktivity a činnosť s deťmi

-        účelné využitie finančných prostriedkov z eurofondov na rekonštrukciu školy

 

 

      15. SWOT analýza

 

      Silné stránky školy

-        využívanie progresívnych a inovačných foriem a metód práce vo výchovno-vzdelávacom procese

-        preventívne a multidisciplinárne aktivity školy

-        starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /žiaci s poruchami učenia a správania, nadaní žiaci/

-        profilácia školy – zameranie na cudzie jazyky

-        podmienky pre výchovu a vzdelávanie – estetické prostredie a vybavenie školy odbornými učebňami

-        plnenie environmentálneho programu vlády cez projekt „Školy podporujúce zdravie“

-        dobré skúsenosti s tvorbou projektov

-        dobrá spolupráca so vzdelávacími a mestskými inštitúciami

-        kvalifikovanosť a odbornosť pedagógov

-        možnosti odborného rastu pedagógov

 

 

     Príležitosti

-        informatizácia edukačného procesu na škole

-        uprednostňovanie pozitívnej motivácie žiakov i učiteľov

-        podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov

-        získavanie mimorozpočtových zdrojov pre školu zapájaním sa do projektov, získavanie finančných grantov

-        v edukačnom procese využívať podporné inštitúcie a mimovládne neziskové organizácie

-        skvalitnenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov školským vzdelávacím programom

-        oprava a rekonštrukcia budovy školy z finančných prostriedkov eurofondov

-        zriadenie športových tried so zameraním na kolekt. športy na 2. stupni

 

      Ohrozenia

-        demografický a populačný vývoj

-        vplyv konzumnej kultúry

-        stres a frustrácia učiteľov

-        zvyšujúci sa počet žiakov s problémovým a agresívnym správaním

-        nedostatočná príprava žiakov na vyučovanie a kontrola rodičmi

-        klesajúci záujem žiakov o vyučovanie i krúžkovú činnosť

 

     Slabé stránky školy

-        malá atraktívnosť učiteľského povolania, nedostačujúce finančné ohodnotenie učiteľov

-        vplyv negatívnych javov spoločnosti na žiakov, prejavov agresivity  a problémového správania žiakov

-        nedostatočná spolupráca rodičov problémových žiakov

-        zvyšujúci sa vekový priemer učiteľov

 

 

Návrh na eliminovanie slabých stránok školy využitím silných

Individuálna spolupráca rodičov so školským psychológom, špeciálnym pedagógom a triednymi učiteľmi, využívať kamerový systém na elimináciu prejavov agresivity a šikanovania, v prípade zistenia týchto prejavov ich ihneď riešiť s rodičmi, spolupracovať s políciou, zriaďovateľom a odborom sociálnych vecí a rodiny, vyvodiť výchovné opatrenia. Zefektívniť prácu tr. učiteľa, pripraviť žiakom zaujímavé aktivity, riešiť vzniknuté problémy v správaní žiakov v kolektívoch. Riešiť problémy žiakov s rodičmi a odbornými zamestnancami a učiteľmi, prijať konkrétne opatrenia, sledovanie ich realizácie a komunikovať priebežne s rodičmi.

 

 

16.  Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania

 

Škola má dostatok klasických i odborných učební, herňu pre ŠKD, dostatok zelene. Umiestnená je v kľudnom prostredí. Má dostatok hygienických zariadení, ktoré sú udržiavané v čistom stave. Žiaci majú veľa priestoru počas prestávok: átrium, školský dvor, priestranné chodby. Počas prestávky sa triedy dostatočne vetrajú, dodržiavaný je pitný režim, v škole je umiestnený automat na jogurty. Priestory školy sú udržiavané v čistote – maľovanie tried, chodieb, hygienických zariadení, oprava podlahy, postupne vymieňame lavice v triedach za nové. Klasické zvonenie je nahradené hudobnými znelkami.

Vnútorný školský poriadok obsahuje základné údaje o prevádzke školy, hygienické, organizačné i bezpečnostné pravidlá pri práci. Rodičia i žiaci sú s ním oboznámení na začiatku školského roka. Je umiestnený v každej triede a odbornej učebni. Na hodinách sa využívajú relaxačné chvíľky. Rozvrh hodín je zostavený podľa psychohygienických zásad. Žiaci majú vybudovaný kútik na hranie na školskom dvore i v átriu. V nižších ročníkoch sú v triedach lehátka i koberce, bezprašné keramické tabule a nový nábytok. Na hodinách telesnej výchovy sú plne využívané  telocvične, vonkajšie športoviská, žiaci veľké prestávky trávia na čerstvom vzduchu na školských dvoroch.

 

 

17.  Analýza činnosti odborných zamestnancov

 

Školský psychológ – Mgr. Elena Godálová

Plnenie cieľov a úloh sa realizovalo v oblastiach:

-        diagnostickej, intervenčnej, preventívnej a administratívnej

-        psychodiagnostika – pozorovania a depistáže,

-        diagnostikovanie nadania pri zápise do 1. ročníka

-        profesná orientácia - orientačná diagnostika jednotlivcov a odborné poradenstvo (aj pre rodičov), spolupráca so psychológom z CPPPaP, využilo 18 žiakov z 8. roč., 38 žiakov z 9. roč.,

-        individuálne konzultácie so žiakmi, učiteľmi a rodičmi, so žiakmi šikanovanými alebo agresormi, poradenské rozhovory, alebo opakované sedenie so žiakmi i skupinami s problémovým správaním, pomoc žiakom pri zvládaní učiva, spolupráca so žiakmi z menej podnetného sociálneho prostredia a v hmotnej núdzi, riešenie šikanovania a ubližovania – spolu s tried. uč. a rodičmi

-        preventívna činnosť – skupinové sedenia so psychológom VIII.B, VII.B, organizačné zabezpečenie sekundárnej prevencie v VIII.B a v VI.C, prevencia obchodovania s ľuďmi – 9. ročník – dievčatá, spolu s vychovávateľkou ŠKD prevencia drog, závislostí

-        Program „Učenie nie je mučenie“ so žiakmi 5. ročníka

 

Školský špeciálny pedagóg – PhDr. Helena Kolníková

-        odborná činnosť bola zameraná na oblasti depistáže a diagnostiky, vývinových porúch, metodicko-poradenský a konzultačný servis pre žiakov, rodičov a pedagógov, prácu na projektoch s problematikou VPU a  prácou s dokumentáciou integrovaných žiakov a tvorbou IVP. Intenzívne pracovala s integrovanými žiakmi s VPU a s poruchami ADHD, ADD, nápravnými cvičeniami so žiakmi 1.-4. ročníka, práca  zameraná na korekciu narušených funkcií, so žiakmi 5.-9. ročníka bola edukácia zameraná na prácu s textom a informáciami, analýzu problémov v učení a pomoci pri príprave na písomné a ústne odpovede.

-        aktivita „Poďme sa skamarátiť so školou“ – pre rodičov a deti – ktorí sa pripravujú na vstup do školy

-        zápis žiakov do I. ročníka, vypracovanie projektu TTSK a MŠVVaŠ + Nadácia PONTIS

-        odborné poradenstvo pri tvorbe podmienok pri vzniku športových tried

 

Školský špecializovaný učiteľ – Mgr. Alena Madlengová

Pracuje s 22 intelektovo nadanými žiakmi v 1.- 7. ročníku, spolupodieľa sa na výchove a vzdelávaní integrovaných žiakov s mimoriadnym intelektovým nadaním a individuálnym skupinovým prístupom alebo kooperatívnym vyučovaním s učiteľom v triede. Prehlbovalo sa a rozširovalo učivo z matematiky prostredníctvom IKT, výborné výsledky a umiestnenie dosiahli títo žiaci v súťažiach i vedomostných olympiádach, kde sa aktívne zapájali. Žiaci pracovali s novými grafickými i výučbovými programami, interaktívnymi cvičeniami, pripravovali prezentácie a výstupné projekty na PC. V marci uskutočnili prezentácie v Power Pointe záujmov intelektovo nadaných žiakov ( v počte 12) pre učiteľov, žiakov a rodičov v oblasti: vesmíru, živočíšnej ríše, hradov a zámkov, dejín, chémie .... V júni sa zamerali na tvorbu skupinových prác: priestorové akváriá a priestorové výtvarné práce.

 

 

18. Voľnočasové aktivity školy

 

18. 1 Krúžková činnosť

V ZŠ pracuje 18 krúžkov (na 1. stupni – 6 krúžkov, na 2. stupni – 12 krúžkov) menovite krúžky:

-        športové: atletika (2), gymnastika (2), počítačovo-pohybový, športové hry (2), turistický

-        vedomostné a tvorivé: Cviky mozgovej gymnastiky, Dielnička tvorivosti, Ekológia hrou, Hudba bez hraníc, Príprava deviatakov na testovanie (2x), Relax s nemčinou, Stopy histórie (2x)

 

ŠKD – 9 krúžkov: Pohybové hry /1x/, Práca s PC , Dramaticko-pohybový /2x/, Anglický jazyk hrou (2x), Výtvarné dielničky, Malí kuchári, Mám rád prírodu

 

18. 2  Školský klub detí

-        k 30.06.2012 - 6 oddelení navštevovalo 154 žiakov  1. – 4. ročníka

Výchovno-vzdelávací proces v ŠKD sa uskutočňoval v súlade s vypracovaným školským výchovným programom Klubáčik. Jednotlivé úlohy boli rozpracované v pláne práce ŠKD a konkretizované v týždenných plánoch. Formy a metódy práce boli smerované k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií dieťaťa. Vo výchovných oblastiach boli rešpektované požiadavky dobrovoľnosti, aktivizácie a tvorivosti.

 

Celoklubové aktivity ŠKD:

Vedomostné kvízy a súťaže:

-        Spieva celý školský klub, Poznaj svoje mesto, Hádankovo, Šikulkovia, Jazykolamiáda, Deň Zeme, Vynášanie Moreny, Dopraváčikovia, Rozprávkové kráľovstvo,

Telovýchovné:

-        Michalský beh do kopca, Jarný beh, rôzne športové aktivity a súťaž v prírode, Klubová olympiáda, futbal.

turnaj

Spoločensko-dramatické:

-        príprava programu Vianočnej akadémie, filmové predstavenia v mestskom kine, program detí pre starších

      v Dome dôchodcov, DÚHAFEST – vystúpenie detí, súťaž o najkrajšieho šarkana ŠKD, Vianočné

      a veľkonočné výstavky, výzdoba tried a herne s vianočnými a veľkonočnými prácami detí, Plagáty –

      škodlivosť drog, Karneval pre ŠKD a 1. stupeň, valentínska pošta, výstava šarkanov, kraslíc, Kamarátka

      kniha, Talent ŠKD, Miss ŠKD

Projekty ŠKD:

Deň matiek – dramaticko-hudobné vystúpenie detí v priestoroch telocvične pre mamičky a babičky, vystúpili všetky deti po oddeleniach, pripravili darčeky,

Cesta rozprávkovým svetom – učitelia 1. a 2. stupňa, vychovávateľky a rodičia, žiaci II. stupňa boli rozprávkovými bytosťami v kostýmoch, pripravili pre deti súťaže a zábavu na záver šk. roka so záverečnou detskou diskotékou.

Úlohou ŠKD bolo poskytnúť deťom dostatok podnetov na aktívne trávenie voľného času, rozvoj tvorivosti, morálnych, emociálnych a vôľových vlastností prihliadajúc na potreby a záujmy detí.

 

 

19. Spolupráca školy s rodičmi a organizáciami:

 

- Spolupráca s Radou rodičov /RR/ - 1 plenárna schôdza ZRPŠ, 5 triednických schôdzok. Spolupráca: Deň otvorených dverí spojený s triednymi a školskými aktivitami, realizácia školského plesu rodičov, sponzorská činnosť a materiálna pomoc  škole, knihy, finančné príspevky pre deti – LVVZ, ŠvP, plavecký výcvik, Hlohovské hry mládeže, darčeky pre deti k Mikulášovi, k MDD, ku Dňu športu, na prázdninovú školu pre deti v hmotnej núdzi, finančná pomoc pri realizovaní projektov školy.

 

- Spolupráca s Radou školy /RŠ/ - 3 stretnutia /august, december, marec / - ŠkVP, plán práce školy, čerpanie rozpočtu, rozpočet na rok 2011, Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2011/2012, školské projekty – Škola priateľská k deťom.

 

- Spolupráca s MŠ – deti z MŠ navštevujú pri rôznych príležitostiach školu, aktívne sa spolupodieľajú na mnohých školských projektoch. Zúčastňujú sa i na vyučovacích hodinách so žiakmi 1. ročníka, hravou formou sa oboznamujú s priestormi školy, so školským poriadkom a systémom, s prvými písmenkami i číslicami. Deti z MŠ sú pomerne dobre pripravené do školy.

 

- Spolupráca s CPPPaP v Hlohovci – školská psychologička, koordinátorka protidrogovej výchovy a výchovná poradkyňa sú metodicky vedené CPPPaP. Naši žiaci, ktorí potrebujú odborné psychologické alebo špeciálnopedagogické vyšetrenie, navštevujú CPPPaP alebo Špeciálnopedagogickú poradňu.  Spoluprácu hodnotíme ako veľmi dobrú.

 

- Spolupráca so zriaďovateľom Mesto Hlohovec – realizácia rekonštrukcie školy z eurofondov, ekonomicko hospodárska oblasť, rozpočty a čerpanie finančných prostriedkov na prenesené originálne kompetencie...

 

- Spolupráca s Mestskou knižnicou v Hlohovci – získavanie nových členov – čitateľov, besedy so spisovateľmi a riaditeľkou knižnice, besedy o knihách s cieľom zvyšovania čitateľských zručností žiakov.

 

Vyhodnotenie prerokované na Pedagogickej porade 29. júna 2012 a s Radou školy v auguste 2012.

 

Príloha:

 1. Správa o hospodárení za rok 2011

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Mgr. Eva Dudonová

                                                                                                                  riaditeľka školy

Hlohovec, 23. 8.  2012              

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Toto je Váš text, môžete ho kedykoľvek zmeniť.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Podzámska 35
  Podzámska 35
  Hlohovec
  920 01
 • 033/79105
  kl. 11- administratíva

  22 - riad. školy,
  13 - zást. riad. školy,
  14- zborovňa,
  15- zást. 2. stupeň,
  16- špeciálny pedagóg,
  17- školská jedáleň,
  faxové číslo: 7910518
  Zodpovedný za WEB:
  Mgr. Marián Haluza
  marianhaluza@gmail.com

Fotogaléria